Ισχύει από 01/10/2018

Ι. Εισαγωγή

Η «REFRAN Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Δίκτυο Κτηματομεσιτικών Επιχειρήσεων» (στο εξής: «η Εταιρία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Δεδομένα») είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για την Εταιρία, η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε και σας ενημερώνει για το πώς, για πόσο διάστημα και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Εφαρμόζεται προς τους υποψήφιους Δικαιοδόχους.

II. Υποκείμενα δεδομένων, προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, πηγές άντλησης προσωπικών δεδομένων:

Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που μας υποβάλλετε είτε έντυπα, είτε μέσω της αντίστοιχης φόρμας της ιστοσελίδας μας https://www.remax.gr/becomeassociate και https://www.remax.gr/site/contact (ονοματεπώνυμο, πόλη, τηλέφωνο, email, επάγγελμα, προηγούμενη διοικητική εμπειρία, ποινικές καταδίκες). Επίσης, συλλέγουμε όσα στοιχεία μας γνωστοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσων των σελίδων μας στο FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER και LINKEDIN (ονοματεπώνυμο χρήστη, εικόνα προφίλ, και ό,τι άλλο στοιχείο έχετε δημοσιοποιημένο), όσα στοιχεία γνωστοποιείτε στους συνεργάτες μας – πωλητές Franchise και όσα στοιχεία μας χορηγείτε κατά την πρώτη μεταξύ μας επαφή (πλέον των ανωτέρω δεδομένων, φύλο και ημερομηνία γέννησης). Τα στοιχεία σας, επίσης, μπορεί να συλλέγουμε από δημόσιες πηγές, στις οποίες εσείς έχετε επιτρέψει την καταχώρηση (π.χ. otewhitepages).

III. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Νομική Βάση Επεξεργασίας

Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί, καταρχήν, η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής “GDPR”).

Tα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους έχετε συγκατατεθεί και για τους οποίους μας τα έχετε γνωστοποιήσει.

Τυχόν άρνησή σας να μας παραχωρήσετε αυτά τα δεδομένα επιφέρει ανυπαίτια αδυναμία από μέρους μας να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας/ ενδιαφέροντά σας.

Στις περιπτώσεις που συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα που ήδη έχετε δημοσιοποιήσει μέσω της προβολής τους δια δημόσιων σελίδων, νομική βάση της από μέρους μας συλλογής και επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1 στ. GDPR), καθώς τα συλλέγουμε και τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και να διερευνήσουμε το ενδιαφέρον σας και τη δυνατότητά σας να ενταχθείτε ως Δικαιοδόχος στο δίκτυο κτηματομεσιτικών συναλλαγών της εταιρίας μας, με σκοπό την επέκταση του εν λόγω δικτύου.

IV. Κοινοποίηση και Διαβίβαση των Δεδομένων

Τα δεδομένα σας δεν κοινολογούνται, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη.

V. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων σας

Σε περίπτωση που η νομική βάση της από μέρους μας επεξεργασίας των Δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα Δεδομένα σας διαχειριζόμαστε μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Πέραν αυτού:

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται καθ’ όσο χρόνο διεξάγονται οι μεταξύ μας επικοινωνίες για τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας για τη σύναψη σύμβασης Δικαιόχρησης. Σε περίπτωση που ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης, αυτά διαγράφονται.

Αν δεν επακολουθήσει σύμβαση, διατηρούμε αυτά για διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία επικοινωνία που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της πρώτης προσέγγισης, προκειμένου να ελεγχθεί αν στο χρόνο αυτό υπάρξει ανάγκη υποβολής νέας πρότασης για συνεργασία. Αν εντός της πενταετίας δεν υπάρξει καμία επικοινωνία, τα δεδομένα διαγράφονται. Αν υπάρξει επικοινωνία, αλλά δεν συναφθεί σύμβαση, τα δεδομένα σας διατηρούνται για ακόμη μία πενταετία από την τελευταία επικοινωνία. Αν σε αυτό το διάστημα δεν υπάρξει επικοινωνία ή αυτή δεν καταλήξει σε σύναψη σύμβασης τα δεδομένα σας διαγράφονται.

VI. Τα δικαιώματά σας

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα:

(α) να ελέγχετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε και να έχετε πρόσβαση ή να αιτείστε αντίγραφα των προσωπικών αυτών σας δεδομένων,

(β) να απαιτείτε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή αποκτήθηκαν με μέσα μη συμμορφούμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις,

(γ) να ζητάτε να περιορίζουμε τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,

(δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην επιτρέπετε για νόμιμους λόγους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

(ε) να αιτείστε τη μεταφορά των δεδομένων σας,

(στ) να γνωρίζετε την ταυτότητα των τρίτων προσώπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα προσωπικά σας δεδομένα,

(ζ) να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να ασκήσετε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@remax.gr ή fax στον αριθμό 2310340012 ή συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα στην Εταιρία μας έντυπα. Σε μία τέτοια περίπτωση, ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων.

(η) να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600

Φαξ: (0030) 210 6475628

Ε-mail: contact@dpa.gr.

VII. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικώων δεδομένων - Παρέκταση

Η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί/εμπλουτίζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν την επεξεργασία των Δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική επεξεργασία από μέρους μας των Δεδομένων σας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.